O Jobovi – píseň

https://youtu.be/B3IetnsPfzA

 

Broken Praise (Job)
 Zlomená chvála (Job)
If one more person takes my hand

And tries to say they understand

Tells me there’s a bigger plan

That I’m not meant to see

If one more person dares suggest

That I held something unconfessed

Tries to make the dots connect

From righteousness

to easy street

Jestliještě jeden člověk vezme za ruku

a pokusí se říct, že mě chápe,

povídat mi, že existuje větší plán,

který nemůžu vidět

Jestli se ještě jeden člověk odváží nadhodit

žejsem se nepřiznal ke všemu

pokusí se pospojovat tečky v čáru,

vedoucí od spravedlnosti

ke spokojenému životu

Well I, I won’t deny

That I’ve relied on some assumptions

A man’s honest life

entitles him to something

Nebudu popírat,

že jsem spoléhal na předpoklad,

že poctivý život

dává člověku na cosi právo

But who am I to make demands

Of the God of Abraham?

And who are You

that You would choose

To answer me with mercy new

How many more will wander past

To find me here among the ashes

Will you hold me? Will you stay?

So I can raise

this broken praise

to You

Ale kdo jsem , abych vznášel požadavky

na Boha Abrahámova?

A kdo jsi Ty,

že bys mi chtěl

odpovídat novým milosrdenstvím

Kolik jich tudy ještě projde

a uvidítu v popelu

Podržíš mě? Zůstaneš?

abych mohl pozvednout

svou lámanou chválu

k tobě

Who else will see my suffering

As one more opportunity

To educate; to help me see

All my flawed theology

If one more well intentioned friend

Tries to tie up my loose ends

Hoping to, with rug and broom

Sweep awkward moments from the room

Kdo další uvidí v mém trápení

ještě jednu příležitost

vychovávat; ukázat mi

celou mou chybnou teologii

Jestli se ještě jeden přítel s dobrými úmysly

pokusí dokončovat, co jsem nedodělal

a bude doufat, že s pomocí rohožky a smetáku

vymete z pokoje nepříjemné momenty

But I, I can’t forget

I have begged just like a madman

For my chance to die

and never have to face the morning

Nemůžu ale zapomenout

že jsem prosil jako šílenec

abych umřel

a nikdy už se nemusel dočkat rána

But who am I to make demands…

To find me sitting in this ash

Ale kdo jsem , abych vznášel požadavky

a uvidítu sedět v popelu

But You were the One

who filled my cup

And You were the One who let it spill

So blessed be Your Holy name

if You never fill it up again

If this is where my story ends,

just give me one more breath

to say Hallelujah

Ale byls to ty,

kdo naplnil můj pohár

a tys ho nechal přetéct

Takže buď požehnáno tvé Svaté Jméno

jestli ho už nikdy znovu nenaplníš

jestli je můj příběh u konce

dopřej mi ještě jeden nádech,

abych mohl říctaleluja